HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPKHỞI NGHIỆPTIN TỨC - SỰ KIỆN

Công ty TNHH 1 TV tổ chức sở hữu

Có phải chỉ một thể nhân là tổ chức sở hữu hợp pháp của một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân không? Tôi hy vọng câu trả lời của bạn. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Công ty TNHH một thành viên tổ chức sở hữu do công ty nhà nước

Chủ sở hữu là nhà nước sở hữu 100% vốn cổ phần của công ty  có toàn quyền thay đổi cơ cấu tổ chức như B. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng các cấp của Công ty quản lý  theo hai mô hình sau:

Mô hình 1: Chủ tịch, Giám đốc hoặc người quản lý Công ty và Hội đồng quản trị;

Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát.

Điểm mới Đạo luật công ty 2020 quy định ít nhất phải có  một người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành.

thành lập công ty TNHH 1TV

Hình 1: Trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện cho công ty.

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 TV tổ chức sở hữu trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sở hữu thành lập công ty TNHH 1 TV 

Theo quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty TNHH 1 thành viên

pháp nhân có quyền cao nhất (không phân biệt chủ sở hữu là cá nhân, tổ chức hay công ty nhà nước). Cụ thể:

 quyền và nghĩa vụ trong mọi hoạt động của công ty (quyết định cơ cấu, vốn, thanh lý);

thành lập công ty tổ chức sở hữu

Hình 2: Trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Do đó, các chi tiết về quyền và nghĩa vụ có phần khác nhau tùy thuộc vào việc chủ sở hữu là cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nhà nước.

► Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Thể nhân và pháp nhân

Đối với tổ chức nhà nước là chủ sở hữu có các quyền sau đây

Quyền quyết định hoạt động và quy định các nội dung liên quan đến:

Điều khoản liên kết;

chữ in hoa;

phát hành trái phiếu;

nộp đơn yêu cầu tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản;

Lập chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Quyết định của cải xã hội:

Phân bổ lợi nhuận sau khi  hoàn thành  nghĩa vụ tài chính;

Thu hồi toàn bộ tài sản sau khi chấm dứt giải thể, phá sản công ty.Kiểm duyệt, Phê duyệt Hợp đồng và Đăng ký Công ty:

Hợp đồng được ủy quyền bởi các điều khoản của công ty  có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản  được ghi trong báo cáo tài chính hàng năm gần nhất của công ty hoặc  giá trị được quy định trong các điều khoản của công ty của hiệp hội;

Tài khoản hàng năm của công ty.

Quyết định  góp vốn vào công ty khác hoặc thành lập công ty con;

quyết định về cơ cấu hữu cơ của công ty, hoạt động của các quản trị viên và kiểm soát viên;

quyết định về dự án đầu tư, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

 giám sát và đánh giá các hoạt động thương mại của công ty;

Các quyền khác theo quy định của Đạo luật Công ty 2020 và Điều lệ thành lập của Công ty.

thành lập công ty TNHH 1 TV tổ chức sở hữu

Hình 3: Các quyền sau đây dành cho chủ sở hữu  cá nhân

Các quyền tương tự như ở điểm 1 và 2 đối với công ty do chủ sở hữu tổ chức.

Bạn cũng có quyền  đầu tư, kinh doanh, quản lý nội bộ và các quyền khác theo yêu cầu của pháp luật và các Điều khoản thành lập.

Các nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, cả thể nhân và pháp nhân, bao gồm:

Phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã đăng ký của công ty;

Tuân thủ Quy chế Công ty;

khoản nợ liên quan đến tài sản và nguồn vốn:

phải được xác định rõ ràng và tách biệt khỏi tài sản của công ty;

Chỉ được rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác.Nếu không, bạn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và tài sản  liên quan khác của công ty;

Bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác khi đến hạn để thu lợi nhuận.

Việc mua, bán, cho thuê, cho thuê, cho vay, cho mượn, hợp đồng và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty phải tuân theo quy định của pháp luật;

Tuân thủ các quy định của Luật Công ty 2020 và Điều lệ Công ty.

► Quyền và nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu tài sản

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu tài sản được liệt kê tại Mục 2 Nghị định 10/2019 / NĐ CP, một số quy định cơ bản  sau:

Quyền và nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên quan đến khởi sự kinh doanh;

Về giao dịch thương mại: tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, thanh lý, phá sản, chuyển giao doanh nghiệp, tổ chức  giám sát, kiểm tra, đánh giá;

điều chỉnh điều lệ,  chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động, đội ngũ hành chính công ty;

tổ chức  hoạt động  tài chính và đầu tư như: ban hành quy chế tài chính, phê duyệt và đánh giá hoạt động, các văn bản liên quan, hoạt động vốn … Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button