HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPKHỞI NGHIỆPTIN TỨC - SỰ KIỆN

Đặc điểm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong thời đại kinh tế  hội nhập và phát triển, ngày càng nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập. Còn được gọi là FDI, viết tắt của “Foreign Direct Investment” và dịch sát nghĩa là “đầu tư trực tiếp nước ngoài” Vậy tập đoàn hay công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Hình thức kinh doanh  này có  gì khác so với có vốn nhà nước?

1. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Luật đầu tư năm 2020  không có quy định cụ thể xác định công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng có thể hiểu công ty  qua các định nghĩa sau.

Theo khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư thì “tổ chức kinh doanh là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác nhằm mục đích thực hiện đầu tư và hoạt động thương mại. ‘

‘ Tổ chức kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông “. (Khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư).“Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác được pháp luật  dân sự và điều ước quốc tế do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hình 1: Ký kết để  hoạt động đầu tư, kinh doanh” (Khoản 23 Điều 3 Luật Đầu tư).

“Nhà đầu tư nước ngoài là người có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”. (Khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư).

Theo các định nghĩa trên,  công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể được hiểu là công ty được thành lập theo  pháp luật Việt Nam do các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài thành lập hoặc  góp vốn vào hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

2. Đặc điểm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Về thành viên, cổ đông, chủ sở hữu

thành viên, cổ đông, chủ sở hữu  công ty có vốn đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài là người có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Về  vốn cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu  không hạn chế vốn cổ phần trong các tổ chức kinh doanh. Trừ những trường hợp sau:

Tỷ lệ  nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty niêm yết, công ty cổ phần, tổ chức kinh doanh chứng khoán và  quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán;

Tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp nhà nước được vốn hóa hoặc chuyển đổi  theo cách khác được điều chỉnh bởi Luật vốn hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;. Cơ cấu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên phải tuân theo.

Hình 2: Quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ thành lập  công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

Về lĩnh vực kinh doanh

Cấm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh quy định tại Điều 6 và các Mục 1, 2 và 3 của Luật Đầu tư.

Đối với các ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc chưa có trong Danh mục cam kết của Việt Nam tại WTO và các điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. .

Nhà đầu tư nước ngoài tại các khu vực tài phán không phải là thành viên WTO tham gia vào hoạt động đầu tư tại Việt Nam được hưởng các điều kiện đầu tư tương tự như các điều kiện đầu tư được quy định đối với nhà đầu tư đến từ một quốc gia thành viên WTO hoặc khu vực tài phán, trừ khi luật và quy định có quy định khác. điều ước quốc tế giữa Việt Nam với quốc gia, vùng lãnh thổ đó.

Hình 3: Về thủ tục thành lập và thay đổi nội dung hoạt động

Trước khi thành lập nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật đầu tư 2020

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài phải tiếp tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty cho công ty theo quy định của pháp luật Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký công ty. còn là nội dung đăng ký đầu tư thì phải thay đổi nội dung đăng ký đầu tư điều chỉnh đã được đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button