CHUYỂN ĐỔI SỐHỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆP

Hình thức thông tin dịch vụ kế toán quản trị

Do có nhiều điểm khác nhau về đối tượng và mục đích sử dụng thông tin nên doanh nghiệp và dịch vụ kế toán quản trị tài chính cũng có những điểm khác nhau cơ bản. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Hiểu khái niệm dịch vụ kế toán quản trị

Kế toán quản trị là một hệ thống  thu thập thông tin, xử lý và truyền đạt thông tin đó cho các nhà quản lý nội bộ của công ty. Từ đó giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn cho tương lai, đồng thời là cơ sở để quản trị doanh nghiệp một cách có hệ thống nhằm phát triển doanh nghiệp bền vững.

Kế toán tài chính nhằm thu thập, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài công ty, tổ chức như cổ đông, cơ quan chức năng (thuế, thanh tra …), chủ nợ, ngân hàng. . .. Mục đích đáp ứng nhu cầu quản lý vĩ mô.

Trong số những điểm khác nhau cơ bản về đối tượng và mục đích sử dụng thông tin,  kế toán quản trị và kế toán tài chính có một số điểm khác biệt cơ bản sau:

Hình 1: Đối tượng sử dụng thông tin

Đối tượng sử dụng thông tin dịch vụ kế toán quản trị là các thành viên  trong công ty: Hội đồng quản trị , chủ sở hữu,  quản lý, giám sát, … trong khi kế toán tài chính  chủ yếu là bên ngoài doanh nghiệp, chẳng hạn như Ví dụ: cổ đông, khách hàng, người cho vay, nhà cung cấp và chính phủ (cơ quan thuế, cơ quan quản lý tài chính …).2. Đặc điểm của thông tin  Kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc  thông tin theo các chuẩn mực và chế độ  kế toán áp dụng ở mỗi quốc gia và các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán quốc tế  được các nước thừa nhận.

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ kế toán quản trị trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

Ngược lại, do yêu cầu  nhạy bén và nắm bắt nhanh các cơ hội kinh doanh khác nhau, thông tin kế toán quản trị phải linh hoạt, nhanh chóng và phụ thuộc vào từng quyết định cụ thể của nhà quản lý. Thông tin  kế toán quản trị không bắt buộc phải tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán chung; Các quy định của Nhà nước về kế toán quản trị (nếu có)  chỉ hướng dẫn.

Tính hợp pháp  của Kế toán

Kế toán tài chính là hợp pháp và được hiểu đơn giản là hệ thống sổ sách, hồ sơ, trình bày và cung cấp thông tin, tất cả đều phải tuân theo các chuẩn mực thống nhất để được công nhận.

Ngược lại, việc tổ chức  kế toán quản trị  mang tính chất nội bộ và thuộc trách nhiệm của từng công ty.

Hình 2: Thích ứng với các đặc điểm quản lý cụ thể, yêu cầu quản lý, điều kiện và kỹ năng quản lý  của từng đơn vị.

2. Hình thức thông tin dịch vụ kế toán quản trị

Thông tin  kế toán tài chính chủ yếu được biểu hiện dưới hình thức giá trị. Còn đối với kế toán quản trị được thể hiện dưới cả hai hình thức: hiện vật và giá trị.

Thông tin  kế toán tài chính là thông tin phản ánh các nghiệp vụ kinh tế đã và đang diễn ra.Vì hầu hết công việc của người quản lý là  chọn một kế hoạch hoặc bản thiết kế cho một sự kiện hoặc  quá trình chưa xảy ra,  thông tin  kế toán quản trị tập trung chủ yếu vào tương lai.

Thông tin kế toán tài chính chủ yếu là  thông tin kế toán thuần tuý được tổng hợp từ các tài liệu kế toán. Thông tin  kế toán quản trị  được thu thập để hỗ trợ việc ra quyết định của cấp quản lý và thường không có sẵn. Vì vậy, kế toán quản trị không chỉ dựa vào hệ thống sổ sách kế toán ban đầu mà còn phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như thống kê, kinh tế, kế toán nghiệp vụ, quản trị để tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin dưới dạng  sử dụng được phù hợp với nhu cầu của mình. mục đích ban đầu.

Hình 3: Phương pháp báo cáo 

Các báo cáo được sử dụng trong kế toán tài chính là các báo cáo kế toán tổng hợp của toàn công ty (còn gọi là báo cáo tài chính). Tại đây, ông trình bày tổng quan về  vốn, tài sản và kết quả hoạt động của công ty trong một thời kỳ cụ thể (ví dụ: bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo tài chính, báo cáo tài chính năm).

Báo cáo của dịch vụ kế toán quản trị đi vào mọi bộ phận, mọi khâu công việc của công ty (như báo cáo giá thành và chi phí sản xuất, báo cáo công nợ phải trả, báo cáo xuất nhập  tồn kho của công ty, hàng tồn kho …).).

Kỳ Báo cáo

Kế toán Quản trị duy trì các kỳ báo cáo thường xuyên hơn và ngắn hơn kỳ báo cáo  kế toán tài chính dựa trên các yêu cầu về quản trị công ty. Các báo cáo  kế toán tài chính được lập theo định kỳ, thường là hàng năm.

Với 6 tiêu thức phân biệt nêu trên,  các đối tượng liên quan chắc chắn có thể dễ dàng so sánh và phân biệt sự khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.Từ đó, bạn sẽ giúp các công ty điều hành công việc kinh doanh của mình một cách hiệu quả và tránh được những sai sót không đáng có. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button