HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPKHỞI NGHIỆPTIN TỨC - SỰ KIỆN

Hoàn thuế gtgt bán hàng cho các dự án đầu tư

Hoàn thuế GTGT là  khoản thuế mà nhà nước hoàn lại cho người nộp thuế sau khi  đã nộp vào ngân sách nhà nước. Để được hoàn thuế, bạn phải đủ điều kiện hoàn thuế, đủ điều kiện hoàn thuế và có đơn xin hoàn thuế. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Các mặt hàng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

Căn cứ Điều 13 Luật Thuế GTGT 2008 (một số điều được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thuế GTGT sửa đổi 2013), Mục 1 của Điều này hướng dẫn chi tiết. 3 Điều 1 Thông tư 130/2016 / TTBTC, Các khoản mục và nội dung khai thuế GTGT bao gồm:

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo chế độ khấu trừ thuế khi có số thuế  đầu vào chưa nộp. trích đủ trong tháng (trường hợp báo cáo tháng) hoặc trong quý (trường hợp báo cáo quý) thì được trích vào kỳ sau.

Trong trường hợp cơ sở thương mại có số đăng ký thuế GTGT  được khấu trừ chưa hoàn chỉnh, trước kỳ tính thuế tháng 7 năm 2016 (đối với trường hợp  khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý III năm 2016 (đối với trường hợp  khai theo tháng) trong theo hướng dẫn tại Mục 1 Điều 18 Thông tư 219/2013 / TTBTC thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế xử lý hoàn thuế theo quy định của pháp luật.2. Việc thành lập doanh nghiệp mới từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư. , chưa thực hiện đầu tư,  nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT  hàng hóa, dịch vụ dùng để đầu tư hàng năm, trừ trường hợp thương nhân không được hoàn thuế GTGT theo số thuế,

hoàn thuế gtgt hiệu quả

Hình 1: Chưa được  trừ vào dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư cho kỳ tiếp theo.

Trường hợp số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào, sử dụng để đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

2. Hoàn thuế gtgt bán hàng cho các dự án đầu tư

Các cơ sở kinh doanh thương mại chịu thuế bán hàng theo thủ tục khấu trừ có thuế bán hàng cho các dự án đầu tư (trừ trường hợp  kinh doanh thương mại không được hoàn thuế), đó là được  chuyển tiếp số đầu tư không được bù trừ vào dự án theo Luật đầu tư cho kỳ tiếp theo.

phát triển kinh tế hiện nay

Hình 2: Không bao gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê  không hình thành tài sản cố định)

Trên địa bàn tỉnh, thành phố đang trong giai đoạn đầu tư, chi nhánh thương mại phải lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp thuế  đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ vào số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Số thuế GTGT tối đa phải nộp của dự án đầu tư là số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ thành lập công ty.

Trường hợp số thuế  đầu vào chưa hoàn thành của dự án đầu tư sau khi quyết toán từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư.

Nếu số thuế  đầu vào của dự án đầu tư sau khi được bù trừ chưa được khấu trừ hết dưới 300 triệu đồng thì được chuyển sang số thuế  đầu vào của dự án đầu tư của kỳ báo cáo tiếp theo.

Ví dụ: Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 7/2016 công ty có dự án đầu tư tại Hà Nội, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty A  khai  thuế  đầu vào riêng từ khoản đầu tư dự án  này.Tháng 8/2016, số tiền trước thuế  của dự án đầu tư là 500 triệu đồng;

các kiểm toán hiện nay

Hình 3: Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh do Công ty  thực hiện là 900 triệu đồng.

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ hoàn thuế GTGT trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

Công ty A cần bù trừ 500 triệu đồng thuế  đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh  hiện tại (900 triệu đồng) nên số thuế GTGT  Công ty A chưa phải nộp trong  tháng 8/2016 là số thuế phải nộp. là 400 triệu đồng.

Trường hợp cơ sở thương mại chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp cơ sở thương mại không được hoàn thuế giá trị gia tăng nhưng được kết chuyển số thuế chưa được hoàn được trừ vào các dự án đầu tư theo Luật đầu tư cho kỳ sau và không có dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê  không hình thành tài sản  cố định) trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi công ty mẹ đặt trụ sở, đang trong giai đoạn đầu tư đặt trụ sở, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh hoặc chưa đăng ký thuế thì phải nộp hồ sơ khai thuế riêng cho cơ sở thường trú Đầu tư Tại đồng thời nhà đầu tư  phải nộp bù thuế  đầu vào của dự án đầu tư của tờ khai thuế GTGT của các hoạt  động sản xuất và thương mại hiện tại. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button