Học nghiệp vụ kế toán cho người chưa có kinh nghiệm

Bạn có thể là sinh viên năm cuối hoặc nhân viên kế toán mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành và bạn muốn được học thêm về nghiệp vụ kế toán để nâng cao trình độ?  Hãy đến với trung tâm lamketoan.vn chúng tôi để được đào tạo, tư vấn, hỗ trợ các bạn học nghiệp vụ kế toán cả lý thuyết lẫn thực hành thực tế hiệu quả.

Học nghiệp vụ kế toán cho người chưa có kinh nghiệm

Nghiệp vụ kế toán là những công việc mà kế toán thực hiện hàng ngày gồm các hoạt động như: thu/chi tiền bán hàng hóa, nhập/xuất quỹ tiền mặt, kê khai thuế, bút toán báo cáo tài chính…Nghiệp vụ kế toán cần thiết và vô cùng quan trọng nên bắt buộc kế toán nào cũng phải nắm vững.

Có 2 loại hạch toán nghiệp vụ kế toán là?

Hạch toán nghiệp vụ mua hàng

+ Nghiệp vụ mua hàng xuất hiện nhiều trong thực tế công việc của một kế toán.

+ Nghiệp vụ mua hàng xuất hiện nhiều trong thực tế công việc của một kế toán.

Kế toán gặp nghiệp vụ mua hàng hoá khá nhiều trong thực tế. Sau đây là hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo từng trường hợp cụ thể:

Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo đơn giá

– Khi mua nguyên vật liệu, hàng hóa về cho hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ hạch toán như sau:

Nợ TK 152, 156, 611…: Giá mua chưa có thuế GTGT;

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có);

Có TK 111, 112, 331…: Tổng giá thanh toán;

– Nếu mua hàng về đưa vào sử dụng ngay mà không nhập kho thì hạch toán như sau:

Nợ TK 621, 623, 641, 642… Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán

Nghiệp vụ mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua nguyên vật liệu về đưa vào phục vụ luôn cho hoạt động sản xuất và không qua nhập kho thì hạch toán:

Nợ TK 621, 623, 6272… Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán

Các nghiệp vụ kế toán mua hàng trong nước về nhập kho

Trường hợp mua hàng trong nước về nhập kho thì hạch toán như sau:

Nợ TK 152, 156, 611…: Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331…: Tổng giá thanh toán

Nghiệp vụ mua hàng trong nước không qua kho

Hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước không qua kho như sau:

Nợ TK 621, 623, 627, 641… Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán

Nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu nhập kho

Trường hợp tính theo phương pháp khấu trừ, nghiệp vụ hàng nhập khẩu nhập kho hạch toán như sau:

Nợ TK 152, 156, 611… Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu)

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Ngoài ra thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ trong trường hợp này hạch toán:

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu)

Trường hợp tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

Nợ TK 152, 156 Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu)

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312)

Trường hợp chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu

Nợ TK 152, 156 Nguyên vật liệu, hàng hóa (giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu)

Có TK 331 Phải trả người bán

Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu không qua kho

Trường hợp tính theo phương pháp khấu trừ hàng về sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642… Giá có thuế nhập khẩu

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu

Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

Trường hợp tính theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642… Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312)

Trường hợp phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642… Giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu

Có TK 331 Phải trả người bán

Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghiệp vụ mua hàng trong trường hợp có phát sinh chi phí mua hàng

Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ thì hạch toán:

Nợ TK 152, 156, 641, 642…

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331…

Trường hợp phát sinh chi phí mua hàng, kế toán cần hạch toán như sau:

Nợ TK 152, 156, 641, 642… Chi phí mua hàng

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hạch toán như sau:

Đối với mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 152, 156…

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331…

Trường hợp phát sinh chiết khấu thương mại

Nợ TK 111, 112, 331… Tổng giá trị chiết khấu

Có TK 152, 156… Giá trị chiết khấu chưa có thuế

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Ngoài ra, trong nghiệp vụ mua hàng còn bao gồm cả nghiệp vụ hàng về trước hoá đơn về sau, hoá đơn về trước hàng về sau, mua dịch vụ, giảm giá hàng đã mua về nhập kho, giảm giá hàng mua không qua kho, trả lại hàng đã mua về nhập kho, trả lại hàng đã mua không qua kho.

Hạch toán nghiệp vụ bán hàng

Nghiệp vụ kế toán bán hàng được chia làm nhiều trường hợp cụ thể.

Nghiệp vụ bán hàng theo báo giá

Nghiệp vụ bán hàng theo báo giá hạch toán như sau:

Nợ TK 111, 131…: Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán)

Có TK 511, 512: Doanh thu bán hàng

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Bút toán phát sinh:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)

Có TK 152, 156…

Bán hàng theo hợp đồng

Định khoản nghiệp vụ bán hàng theo hợp đồng như sau:

Nợ TK 111, 131… Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán)

Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàng

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Bút toán phát sinh:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)

Có TK 152, 156…

Bán hàng dịch vụ, trong nước chưa thu tiền

Nợ TK 131 Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)

Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàng

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Bút toán phát sinh:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)

Có TK 152, 156…

Bán hàng trong nước thu tiền ngay

Định khoản nghiệp vụ bán hàng trong nước thu tiền ngay:

Nợ TK 111 Tiền mặt (tổng giá thanh toán)

Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàng

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Bút toán phát sinh:

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán (tổng giá thanh toán)

Có TK 152, 156…

Ngoài ra, nghiệp vụ bán hàng còn có bán hàng có chiết khấu thương mại, nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu, bán hàng thông qua các đại lý…

4 phương pháp thông dụng khi tính giá xuất kho

1: Phương pháp bình quân gia quyền

Giá thực tế NVL, hàng hoá xuất dùng = Số lượng xuất dùng x Đơn giá bình quân gia quyền

Phương pháp bình quân gia quyền

Trong đó, có 3 loại phương pháp bình quân:

+ Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ

+ Phương pháp bình quân cuối kỳ trước

+ Phương pháp đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập

2: Phương pháp nhập trước xuất trước: Đây là phương pháp áp dụng cho những đơn hàng nào nhập kho trước sẽ được xuất đi trước.

3: Phương pháp nhập sau xuất trước: Đây là phương pháp áp dụng cho những đơn hàng nào nhập kho sau sẽ được xuất đi trước.

4: Phương pháp thực tế đích danh: Đây là phương pháp chỉ dùng cho những mặt hàng giá trị cao và bán nhỏ lẻ, đơn chiếc.

Có rất nhiều nội dung cần bạn học trong quá trình tham gia khoá học nghiệp vụ kế toán. Cơ bản, dưới đây là những gì bạn sẽ được dạy trong khoá học của chúng tôi.

Nội dung khóa học nghiệp vụ kế toán

– Học thực hành nghiệp vụ kế toán thuế

+ Cập nhật các thông tin chuẩn và mới nhất về các luật thuế, luật tài chính – kế toán để khi làm việc được đúng – đủ – kịp thời và tiết kiệm, tránh bị xử phạt các vi phạm.

+ Thực hành tiếp cận hồ sơ công ty, hóa đơn kế toán khi mới đi làm

+ Hướng dẫn kê khai thuế: môn bài, GTGT trên phần mềm thuế và cách điều chỉnh, khắc phục các sai sót khi gặp phải.

+ Làm thuế VAT,TNCN, TNDN, quyết toán thuế

+ Hướng dẫn một số thủ thuật tiết kiệm, tối ưu chi phí thuế.

+ Cung cấp các tài liệu về kế toán thuế hoàn toàn miễn phí

– Học nghiệp vụ kế toán kho thực hành

+ Làm bảng nhập xuất nguyên vật liệu, hàng hóa trên excel

+ Thực hành nghiệp vụ kế toán công nợ

+ Tổng hợp trên biểu mẫu công nợ phải thu khách hàng

+ Tổng hợp công nợ trên biểu mẫu phải trả nhà cung cấp

– Học thực hành lên sổ kế toán

+ Lựa chọn hình thức vào sổ kế toán

+ Làm các nghiệp vụ kế toán vốn

+ Hướng dẫn phân bổ chi phí ngắn và dài hạn

+ Tính lương, làm bảng lương cho nhân viên

+ Phân bổ khấu khao TSCĐ

Mục tiêu chính của khóa đào tạo học nghiệp vụ kế toán

– Xây dựng một môi trường học tập tốt để giúp cho các bạn chưa có nhiều trải nghiệm để các bạn có thể được hoc hỏi và tiếp cận những cách làm, các thủ thuật kế toán một cách dễ hiểu nhất.

– Thúc đẩy tinh thần học hỏi lên cao để đạt được hiệu quả công việc cao nhất.

– Định hướng cho bạn các công việc rõ ràng, các cách xử lý các vấn đề phát sinh.

Khóa học của chúng tôi gồm nhiều hình thức: học kế toán online, học trên lớp đào tạo và học khóa chất lượng cao: 1 thầy – 1 trò.

Sau khóa học, lamketoan.vn xin cam kết bạn có thể thành thạo các nghiệp vụ, nếu các bạn không làm được việc, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% tiền học phí cho các bạn.

Để tham gia khóa học nghiệp vụ kế toán, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline hoặc đăng ký trực tuyến tại đây.

Quyền lợi học viên khi đăng ký kế toán online

– Tiết kiệm thời gian, không phải đến trung tâm đăng ký

– Lựa chọn được lịch học phù hợp nhất!

Cho dù bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Uy Danh. Đừng để mất Thời Gian – Cơ Hội và Học Phí.

Học kế toán online

– Khóa học kế toán doanh nghiệp
– Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp
– Khóa học lý thuyết kế toán
– Khóa học kế toán quản trị
– Các khóa học kế toán online & học phí
– Hướng dẫn học kế toán online cực dễ

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
➡ Chương trình khuyến mại khác

Ứng dụng – Hỗ trợ

💻 Phần mềm học: Misa, Fast, HTKK …
📚 Giáo trình kế toán online
⏯ Học thử với Video dạy thực tế
👫 Cách học kế toán online
💁 Hỗ trợ tìm việc làm
❓ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trọn đời

banner web kết

#image_71714917 {
width: 100%;
}

 

 

#timer-1329618939 {
font-size: 168%;
}
#timer-1329618939 span {
background-color: rgb(181, 1, 1);
}
@media (min-width:550px) {
#timer-1329618939 {
font-size: 168%;
}
#timer-1329618939 span {
background-color: rgb(181, 1, 1);
}
}
@media (min-width:850px) {
#timer-1329618939 {
font-size: 189%;
}
#timer-1329618939 span {
background-color: #446084;
}
}

Khuyến mại

🎀 Đóng 2 khóa: Giảm 10%
🎀 Học viên cũ: Giảm 10%
🎀 Đóng 3 khóa trở lên: Giảm 15%
🎀 Nhóm 2 người trở lên: Giảm 20%
🎀 Nhóm 5 người trở lên: Giảm 30%
🎁 Chương trình khuyến mại khác

Giáo trình

📚 Giáo trình kế toán online
+ Hóa đơn, chứng từ thật 100%
+ Video trợ giảng chi tiết từng chứng từ
+ Bài kiểm tra tự động chấm điểm
+ Tài liệu đính kèm cho học viên tải về
+ Cập nhật liên tục luật thuế mới nhất

Hỗ trợ

🛠 Cài đặt phần mềm miễn phí cho học viên
⏯ Thư viện video học kế toán miễn phí
🚴 Hỗ trợ tìm việc làm miễn phí
❓ Tư vấn, giải đáp miễn phí trọn đời
⏰ Hỗ trợ 24/7 qua 08 kênh support

Đăng ký học

XEM GIÁO TRÌNH

HỌC THỬ

Hotline 1: 0988.680.223
Hotline 2: 0912.929.959
Hotline 3: 0982.929.939

Học kế toán online

⏰ Tiết kiệm 40% thời gian học
💲 Tiết kiệm 60% chi phí
🕺 Có thể học mọi lúc, mọi nơi
👩‍❤️‍👩 Khai giảng khóa học ngay khi đăng ký.
💻 Chỉ cần 01 máy tính là học như đi làm thật
🎞 Hơn 10.000 video trợ giảng chi tiết chuyên sâu
📘 Thư viện tài liệu và phần mềm kế toán miễn phí

Khác biệt vượt trội

👬 Mỗi giáo viên kèm trực tiếp 01 học viên
🔃 06 hình thức học phù hợp với mọi đối tượng học.
👨‍👨‍👧 Giáo viên tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực chiến
✍️ Học đến đâu làm thật ngay đến đó
🤼 Học viên tương tác trực tiếp với giáo viên
👋 Không giới hạn số buổi học
📆 Thời gian học vô cùng linh hoạt

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Uy Danh. Đừng để mất Thời Gian Cơ Hội Học Phí.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/         Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.