HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPKHỞI NGHIỆP

Nền kinh tế nhiều thành phần Hiện Nay

Các thành phần kinh tế tồn tại dưới những hình thức tổ chức kinh tế đặc thù, trong đó mỗi thành phần kinh tế đều do các quan hệ sản xuất chi phối (cốt lõi là quan hệ tài sản). Đặc điểm cơ bản và phổ biến nhất  của thời kỳ quá độ là sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần và xã hội nhiều giai cấp. Vậy nền tài chính đa thành phần là gì đang là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Nền kinh tế nhiều thành phần là gì?

Hiện nay, theo giáo trình Mác – Lênin về kinh tế chính trị, có cách hiểu về  kinh tế nhiều thành phần  như sau: “Thành phần kinh tế là thành phần kinh tế, bản chất của các mối quan hệ kinh tế dựa trên mô hình tính chất xác định  tư liệu sản xuất.Các thành phần kinh tế tồn tại dưới những hình thức tổ chức kinh tế đặc thù, trong đó mỗi thành phần kinh tế đều do các quan hệ sản xuất chi phối (cốt lõi là quan hệ tài sản). Ngoài ra, có thể thấy các thành phần kinh tế không tồn tại biệt lập mà có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng lẫn nhau để tạo thành một cơ cấu kinh tế thống  nhất và bao gồm nhiều thành phần kinh tế.

Cơ cấu tài chính đa thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tổng thể các thành phần kinh tế cùng tồn tại trong môi trường hợp tác và cạnh tranh. Trong mỗi thành phần kinh tế có các hình thức tổ chức kinh tế với quy mô và trình độ công nghệ nhất định, chịu sự điều chỉnh của các quy luật kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế nhất định. Các ngành được thể hiện dưới nhiều hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng.

tổng hợp kinh tế nhiều thành phần

Hình 1: Đan xen và hỗn hợp.Sự cần thiết khách quan của cơ cấu tài chính đa thành phần

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nước ta vẫn có cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Khách quan cần thiết vì những lý do sau:

Về lý luận, mọi nước trong thời kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội đều có nền kinh tế thương mại gồm nhiều thành phần.

Trên thực tế, khi bắt đầu thời kỳ quá độ, nền kinh tế nước ta còn ở trình độ kém phát triển, lực lượng sản xuất tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau nên chế độ sở hữu về tư liệu  xuất khẩu sẽ có nhiều hình thức, nghĩa là nền kinh tế sẽ có nhiều thành phần. Các ngành không tồn tại biệt lập với nhau, nhưng chúng có mối quan hệ hữu cơ với nhau và tạo thành cơ cấu kinh tế.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Một số thành phần kinh tế do xã hội cũ để lại nhưng các thành phần kinh tế này vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, mang lại lợi ích cho đất nước trong việc giải quyết việc làm, tăng sản lượng, kích thích tăng trưởng kinh tế và nguồn vốn … Ví dụ: thành phần kinh tế tư nhân (cá nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ, tư nhân).

Trong quá trình đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, một số thành phần kinh tế mới đã xuất hiện  như kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư bản nhà nước. Các ngành kinh tế cũ và các ngành kinh tế mới tồn tại một cách khách quan, liên hệ với nhau.

tìm hiểu kinh tế nhiều thành phần

Hình 2: Hình thành cơ cấu kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

2. Các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay

Căn cứ vào nguyên tắc chung và điều kiện cụ thể của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam gồm 5 thành phần  là:

Kinh tế nhà nước là thành phần về sở hữu công cộng (Tài sản công) về tư liệu sản xuất (tài sản của toàn dân và của nhà nước).Kinh tế nhà nước bao gồm  doanh nghiệp nhà nước,  quỹ dự trữ quốc gia,  quỹ bảo hiểm nhà nước và  tài sản  nhà nước có thể được đưa vào  chu kỳ kinh doanh. Ngoài ra, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong tôn giáo.

Nông trường tập thể là ngành kinh tế bao gồm các doanh nghiệp kinh tế trong đó người lao động tự nguyện góp vốn, cùng kinh doanh và tự quản  theo nguyên tắc tập trung, bình đẳng và cùng có lợi. trang trại tập thể với nhiều hình thức hợp tác, trong đó cốt lõi là hợp tác  trên cơ sở sở hữu  thành viên và sở hữu tập thể; Mạng lưới rộng khắp người lao động,  hộ sản xuất,  công ty, doanh nghiệp nhỏ và vừa  thuộc các thành phần kinh tế;  quy mô và địa điểm không giới hạn (trừ một số khóa học có quy định riêng); Phân bổ theo lực lượng lao động, theo vốn góp và mức độ tham gia vào dịch vụ.

kinh tế nhiều thành phần

Hình 3: Làm việc theo nguyên tắc tự chủ và chịu trách nhiệm cá nhân.

Doanh nghiệp tư nhân là hoạt động kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.Khu vực tư nhân bao gồm: sở hữu độc nhất, chủ doanh nghiệp nhỏ; kinh tế tư bản tư nhân. Khu vực tư nhân đóng vai trò là đầu tàu của nền kinh tế. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button