TÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆPTIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội dung kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán luôn là một lĩnh vực được nhiều người quan tâm bởi tầm quan trọng của nó đối với các chủ thể hoạt động. Kế toán hành chính sự nghiệp được chia thành nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như: Ví dụ: kế toán công ty; kế toán ngân hàng; Kế toán HCSN…Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Khái niệm về đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

Đơn vị hành chính sự nghiệp thực chất là thuật ngữ dùng chung cho hai thuật ngữ: cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

– Cơ quan hành chính: Là hệ thống  cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương; trong đó có Viện trưởng Viện kiểm sát toà án nhân dân các cấp. Ví dụ: Quốc hội, Ủy ban nhân dân các cấp, …

– Đơn vị sự nghiệp: Là các đơn vị do  cơ quan nhà nước có liên quan quyết định thành lập; để thực hiện các chức năng  của bộ phận.

kế toán hành chính sự nghiệp hiện nayHình 1: Ngành hoặc khu vực cụ thể.Ví dụ: bệnh viện, trường học, ủy ban nhân dân …

Có nhiều tiêu chí để phân loại  đơn vị hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, để phù hợp với  kế toán trong các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp; Phân loại theo đặc điểm riêng của từng đơn vị, phổ biến nhất gồm:

– Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu:

Là những đơn vị hành chính tạo ra doanh thu để bù đắp chi phí ngoài nguồn thu của ngân sách nhà nước.

Ví dụ: bệnh viện  thu  viện phí, trường học  thu học phí,…

– Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn giản:

Đây là những đơn vị có nguồn thu chủ yếu  từ ngân sách nhà nước; và sử dụng thu nhập đó để trang trải chi phí. Ví dụ: Bộ tài chính,  các sở, ban, ngành cấp quận, huyện, thành phố trực thuộc trung ương …

2. Nội dung kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Việc áp dụng các chế độ kế toán hiện hành; trong việc hạch toán các giao dịch liên quan đến các hoạt động trong đơn vị, chẳng hạn như các hoạt động lập ngân sách cho thu nhập và chi phí, nhận và rút dự toán.Hiện nay, các đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng chế độ kế toán; cũng như hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp theo Nghị quyết 19/2006 QĐ – BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính.

Kế toán hành chính sự nghiệp có những nội dung cơ bản sau:

– Kế toán tài chính và thực tế:

Suy nghĩ về giao nhận ngân sách, thu, chi ngân sách nhà nước; tình hình tăng.

tìm hiểu kế toán hành chính sự nghiệp

Hình 2: Giảm vật tư và hình thức quản lý  kinh phí  nhận được trong kỳ.

– Kế toán TSCĐ:

hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ như: Mua lại, quản lý, khấu hao TSCĐ, thanh lý TSCĐ, v.v.

Trong đó, chênh lệch giữa trích khấu hao TSCĐ trong đơn vị hành chính sự nghiệp với cách tính khấu hao TSCĐ trong  doanh nghiệp  là:

+ khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp tính theo  tháng (cuối tháng tính một lần. của mỗi tháng)

+ khấu hao TSCĐ trong đơn vị hành chính sự nghiệp / năm (mỗi năm một lần vào cuối năm)

– hạch toán doanh thu:

Đây là các nghiệp vụ thể hiện sự khác biệt về hạch toán doanh thu giữa một đơn vị hành chính sự nghiệp. đơn vị sự nghiệp có doanh thu (doanh thu có TK 511), đơn vị hành chính có sản xuất kinh doanh (là bên nợ và sử dụng TK 311) và khách hàng doanh nghiệp là bên nợ TK 131.

– Kế toán  tiền lương, bảo hiểm:

hạch toán tính toán chi trả lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

– Kế toán Nợ phải trả:

Phản ánh các khoản nợ phải trả đối với các đối tượng thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp như B.: nhà cung cấp,  sinh viên và các đối tượng khác.

– Kế toán các Nguồn Kinh phí:

Là một bút toán kế toán để lấy các ước tính từ ngân sách chính phủ nhằm tăng các  nguồn tài trợ như vốn lưu động, quỹ dự án, v.v.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

– tài trợ hoạt động Kế toán:

doanh nghiệp phi thương mại có hoạt động sản xuất  nhận tài trợ của bạn?

kế toán hành chính sự nghiệpHình 3: Các quỹ này được sử dụng  như thế nào?

Nó có gì khác  so với kế toán  vốn kinh doanh trong các công ty?

– Tài khoản chi:

Sự khác nhau giữa chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí hoạt động không thường xuyên, chi phí dự án hoặc chi phí được chính phủ ủy nhiệm là gì? Làm thế nào để có thể sử dụng  kinh phí cho các khoản chi  hợp lý, ước tính của bạn là gì?

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo thu nhập

tại các đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Báo cáo chi phí:

Thực tế là  chi phí sản xuất, kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp như tiền lương, tiền công, phụ cấp,  vật tư sản xuất, chi phí dự phòng công  cụ, thiết bị, khấu hao  tài sản cố định, v.v. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button