CHUYỂN ĐỔI SỐKHỞI NGHIỆPTÀI CHÍNH - DOANH NGHIỆPTIN TỨC - SỰ KIỆN

Quy tắc dịch vụ kiểm toán thuế bắt buộc

Dịch vụ kiểm toán thuế là dịch vụ được cung cấp bởi công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán đã được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán. Trong bài viết này, randeavenue.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Dịch vụ kiểm toán thuế độc lập là gì?

Hợp đồng đảm bảo độc lập là hoạt động theo đó kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kế toán hoặc chi nhánh doanh nghiệp kế toán nước ngoài tại Việt Nam xem xét báo cáo, báo cáo tài chính và các công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán và đưa ra ý kiến ​​kiểm toán độc lập.

Vào đầu năm 2019, chỉ có khoảng  200 trung tâm khảo thí được  phép  hoạt động trong lĩnh vực tổ chức thi cuối kỳ và các dịch vụ tổ chức thi khác. Công ty TNHH Kiểm toán AACS. là một trong những công ty  đủ điều kiện để đủ điều kiện tham gia các hoạt động kiểm toán được Kho bạc chấp thuận.

dịch vụ tư vấn thuế

Hình 1: Mục đích của đảm bảo độc lập

Mục tiêu của công tác đảm bảo độc lập là góp phần công bố và minh bạch thông tin kinh tế và tài chính của công ty được kiểm toán và các công ty, tổ chức khác;  môi trường đầu tư lành mạnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của nhà nước và hoạt động kinh  doanh của công ty.Giá trị của báo cáo kiểm toán sau khi  kiểm toán

  1. Báo cáo của kiểm toán viên về báo cáo tài chính đánh giá tính chính xác và hợp lý của báo cáo tài chính và tuân thủ các nguyên tắc và chế độ kế toán do cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền ban hành.
  2. Báo cáo đảm bảo tuân thủ đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, quy  định và chuẩn mực của đơn vị được kiểm toán trong việc quản lý và sử dụng quỹ, tài sản và các nguồn lực khác.

3.Báo cáo kiểm toán  đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng các quỹ, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

  1. Báo cáo đảm bảo được sử dụng cho:

a) Cổ đông, nhà đầu tư, các bên  liên doanh, công ty liên kết, khách hàng và các tổ chức khác và những người có  lợi ích trực tiếp hoặc liên quan với đơn vị được kiểm toán để quản lý các mối quan hệ  lợi ích và nghĩa vụ của các bên  liên quan;

b) sự quản lý, điều hành của các cơ quan chính phủ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tương ứng;

các tiêu chuẩn nổi bật

Hình 2: Cơ quan được kiểm toán ngay lập tức nhận ra, xử lý và ngăn ngừa các sai sót, yếu kém trong hoạt động của mình.

2. Quy tắc dịch vụ kiểm toán thuế bắt buộc

Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán  tài khoản hàng năm, báo cáo quản lý của các dự án đã hoàn thành và  thông tin tài chính khác của đơn vị được kiểm toán theo quy định của Đạo luật kiểm toán và  pháp luật khác có liên quan.

dịch vụ kế toán trọn gói

Hình 3: Hợp đồng kiểm toán các tài khoản hàng năm của một công ty hoặc tổ chức kế toán  phải được ký kết chậm nhất là 30 ngày trước khi kết thúc kỳ kế toán.

Doanh nghiệp, tổ chức  phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan hữu quan của Chính phủ, khi công bố báo cáo tài chính phải đính kèm báo cáo kiểm toán; Trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận được báo cáo tài chính của công ty, tổ chức mà mình phải kiểm toán chưa đính kèm báo cáo kiểm toán thì cơ quan nhà nước có trách nhiệm thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền  để xử lý theo quy định của Luật

Đối tượng được kiểm toán

Doanh nghiệp, tổ chức có báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán bởi doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Đạo luật các tổ chức tín dụng;

c) Tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm thương mại, công ty môi giới bảo hiểm.

d) tổng công ty, tổ chức phát hành và công ty kinh doanh chứng khoán.2. Doanh nghiệp, tổ chức phải được kiểm toán bởi doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm:

Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực  bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. họ phải được kiểm toán thông tin tài chính hàng năm. Giải thích;

Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ  dự án  thuộc bí mật nhà nước mà pháp luật có quy định  phải được kiểm toán  báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button